A lei mordaza recada 9,8 millóns en ano e medio por 20.600 sancións

As infraccións relacionadas coa droga supuxeron multas por 7,8 millóns

.Manifestación contra la ley mordaza
Manifestación contra a lei mordaza

redacción / a voz

A Lei de Protección da Seguridade Cidadá, máis coñecida como lei mordaza, entrou en vigor o 1 de xullo do 2015. Durante o seu primeiro ano e medio, é dicir, desde ese mes de xullo do 2015 ata o último día do 2016, impuxéronse en Galicia 20.619 sancións por infraccións recollidas nese texto legal, cun importe total de 9.839.488 euros. No conxunto de España, nese mesmo período producíronse 285.819 contravenciones á norma, que foron castigadas co pagamento de algo máis de 131 millóns de euros.

Os datos, recollidos no anuario estatístico do Ministerio do Interior referido ao ano 2016 e publicado fai uns días, desvelan que o consumo ou a tenencia de substancias estupefacientes supoñen unha porcentaxe moi importante desas sancións. No caso galego, practicamente oito de cada dez euros das multas impostas en base a esta lei, e tres de cada catro casos, tiveron que ver con asuntos relacionados coas drogas. En concreto, nos 18 primeiros meses nos que a norma estivo en vigor contabilizáronse na comunidade galega 15.747 sancións deste tipo que sumaron 7.789.225 euros.

Unha amplísima porcentaxe destas infraccións, 15.670 en total, fórono contra o artigo que penaliza «o consumo ou a tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas, aínda que non estivesen destinadas ao tráfico, en lugares, vías, establecementos públicos ou transportes colectivos». Máis da metade destas multas impuxéronse na provincia da Coruña, 8.632, mentres que en Pontevedra foron 4.787; en Lugo, 1.561; e en Ourense, 690. Outras 21 sancións tiveron como motivo a plantación ou o cultivo de substancias psicotrópicas, e 27 foron contra propietarios ou encargados de locais nos que se tolerou o consumo ou o tráfico ilegal de drogas. No conxunto de España, os asuntos relacionados co consumo ou o tráfico de estupefacientes tramitados a través da Lei de Seguridade Cidadá deron lugar a 193.984 sancións por importe de algo máis de 94 millóns de euros.

Armas e explosivos

En relación con armas e explosivos producíronse en Galicia, entre o 1 de xullo do 2015 e o 31 de decembro do 2016, 1.481 infraccións polas que se puxeron multas por valor de 598.140 euros. A maior parte das sancións deste capítulo, 1.201, foron por portar, exhibir ou usar armas prohibidas ou utilizalas de modo neglixente ou temerario fóra dos espazos reservados para o seu uso, incluso no caso de que se dispoña de licenza e sempre que non se pase a barreira da infracción penal».

Aínda que en menor cantidade, tamén se penalizaron en Galicia actuacións como a fabricación ou o comercio de armas ou explosivos sen dispor das autorizacións necesarias. Houbo tamén algúns casos nos que se exhibiron obxectos perigosos con ánimo de intimidar a outra persoa, e incluso algunhas sancións por extraviar a documentación das armas ou por non denunciar a súa perda. Os asuntos relacionados con armas ou explosivos deron lugar a 35.983 sancións en toda España, castigadas con 15,5 millóns de euros.

Un milleiro de multas por desobediencia á autoridade e 275 por obstaculizar a vía pública

No ano e medio que transcorreu entre o 1 de xullo do 2015 e o 31 de decembro do 2016 impuxéronse en Galicia 3.391 sancións por feitos relacionados coa seguridade cidadá, que supuxeron multas pecuniarias por importe de 1.452.123 euros. Un milleiro desas sancións -exactamente 1.001- tiveron como motivo a desobediencia ou a resistencia á autoridade ou ben a negativa dos infractores a identificarse cando foron requiridos para facelo polos axentes, ou incluso por dar datos falsos ou inexactos no proceso de identificación. A estas infraccións, consideradas de carácter grave na lei, súmanse outras 1.474 por faltas de respecto e consideración cara a un membro das forzas de seguridade.

Causar desordes na rúa ou en establecementos públicos ou obstaculizar a vía con vehículos, colectores ou mobiliario urbano deu orixe a 275 sancións. E outras 39 impuxéronse por non facer as comunicacións obrigatorias que estipula a lei, por exemplo para unha manifestación ou concentración ou por carecer de rexistros para actividades transcendentes para a seguridade cidadá.

Por deixar soltos ou en condicións nas que poidan causar danos animais potencialmente perigosos ou abandonar animais domésticos en circunstancias nas que poida perigar a súa vida deu lugar a 27 sancións, todas eles no ano 2016 e ningunha na provincia da Coruña (dúas en Lugo, 19 en Ourense e seis en Pontevedra). Mentres, o escalamiento de edificios orixinou sete multas, cinco delas na Coruña, unha en Lugo e unha en Pontevedra.

Votación
18 votos
Comentarios

A lei mordaza recada 9,8 millóns en ano e medio por 20.600 sancións