Estes son os barrios máis ricos e máis pobres da Coruña e Vigo

Juan Flórez e Oia eríxense como as zonas máis podentes, mentres que o Agra do Orzán e Cabral presentan as rendas máis exiguas


Redacción / La Voz

Os veciños do barrio máis podente da Coruña ingresan ao ano uns 6.544 euros máis que os cidadáns que residen na zona máis rica de Vigo. Así se desprende da estatística dos declarantes do IRPF dos maiores municipios publicada este xoves pola Axencia Tributaria, e na que, no caso de Galicia, só se recollen os datos destas dúas urbes, por ser as únicas que superan os 200.000 habitantes.

Para ler máis, subscríbeche

NON quedes
COS TITULARES
WEB+APP SEN LÍMITES
Le todas as noticias na edición dixital e a aplicación, accede a contidos exclusivos e goza dunha lectura sen publicidade intrusiva
4,95 € /meses
Proba 30 días gratis
Sen compromiso de permanencia
VERSIÓN PDF
Le en PDF o xornal diario e as revistas YES, Muller Hoxe e XL Semanal, e accede a a hemeroteca de La Voz desde 1882
9,95 € /meses
Subscríbeche
Sen compromiso de permanencia

Estes son os barrios máis ricos e máis pobres da Coruña e Vigo