Hipotecados galegos poderán recuperar 2.200 euros de media polo imposto que pagaron

O Supremo corríxese e di que é o banco, e non o cliente, quen debe abonar o tributo. A sentenza beneficia directamente aos que formalizaron un crédito hipotecario desde o 2014. Os que o fixeron antes dese exercicio terían que recorrer ante a vía civil para intentar conseguilo


madrid / a voz

O Tribunal Supremo fixo pública onte unha nova sentenza con sorpresa -agradable- para os clientes. Si fai un par se semanas era a exención do IRPF das prestacións por maternidade, este xoves tocoulle a quenda aos hipotecados, que se verán liberados do pagamento do imposto sobre actos xurídicos documentados, o que grava a formalización do crédito e que, a partir de agora, con esta sentenza, terán que abonar os bancos e non os seus clientes, como fan agora á facenda pública da comunidade autónoma na que residan.

No caso de Galicia, a sentenza beneficiará a uns 71.500 galegos que pediron hipoteca desde o 2014, xa que poderán reclamar ao fisco polo acto administrativo non prescrito, que inclúe os últimos catro exercicios, segundo confirmaron as fontes fiscais e xurídicas consultadas.

El impuesto ~de el hipotecas

Como reclamar o imposto das hipotecas

O de actos xurídicos é un imposto que grava a escritura pública da hipoteca constituída, e o que ata agora tiña que pagar o comprador variaba en función do tipo fixado en cada comunidade autónoma: unha pinza entre o 0,50 e o 1,5 %. Galicia aplica, con carácter xeral, un tipo do 1,5 %, o que se traduce en 2.250 euros de tributo de media, para un inmoble de 150.000. A devolución potencial na comunidade superaría os 100 millóns de euros, xa que o importe total dos préstamos para comprar vivenda nos últimos catro anos ascende a 7.000 millóns. En calquera caso, este gravame excede o importe do crédito, xa que inclúe tamén os intereses e demais cargas que integran a garantía hipotecaria contratada, o que podería elevar esa devolución. A Administración reclamará á banca. 

Hipotecas constituir ~en Galicia

O tribunal corríxese a si mesmo

A sentenza do Supremo senta xurisprudencia ao determinar que son as entidades bancarias as que deben abonar este imposto nas escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, e non os clientes. O fallo da Sala Terceira é rechamante porque o tribunal se está corrixindo a si mesmo. En concreto, unha sentenza do pleno da Sala Primeira ditada en sentido contrario o 28 de febreiro, na que sostivo -dándolle a razón á banca- que eran os clientes os obrigados a pagar.

Nos 50 folios do fallo, a Sala Terceira interpreta a normativa vixente (o texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados e o seu regulamento) e conclúe que o prestatario non é o suxeito pasivo do citado tributo, senón a entidade bancaria que lle financia. Para iso, ten en conta que o negocio inscribible é a hipoteca e que «o único interesado na elevación a escritura pública e a ulterior inscrición daqueles negocios é o prestamista, que só mediante devandita inscrición poderá exercitar a acción executiva e privilexiada que deriva a hipoteca».

Así, aínda que a sentenza resolve un recurso de casación da Empresa Municipal da Vivenda de Rivas-Vaciamadrid contra o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, o seu alcance é xeral, pois anula un artigo do regulamento do imposto, o 68.2, aprobado por un real decreto do ano 1955, por consideralo contrario á lei. No mesmo, relativo ao suxeito pasivo do tributo, sinálase que «cando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía considerarase adquirente ao prestatario».

Uno inesperado giro ~en el guion

A sentenza sinala que, aínda recoñecendo «a solidez de boa parte» dos argumentos nos que descansa a xurisprudencia actual, que establece que son os hipotecados quen teñen que pagar, hai que «corrixila» ao entender que o obrigado polo tributo é o acredor hipotecario, «suxeito en cuxo interese se documenta en instrumento público o préstamo que concedeu e a hipoteca que se constituíu en garantía da súa devolución».

Aínda que a lei do imposto establece «expresamente» que o suxeito pasivo é o tomador da hipoteca, tamén afirma «expresamente» que tal obrigado será «na constitución de dereitos reais», aquel «a cuxo favor se realice este acto», condición que ostenta o «acredor hipotecario», é dicir, o banco.

Y ahora... el impuesto sobre el hipotecas

Con votos discrepantes

A decisión conta cun voto particular discrepante, o do maxistrado Dimitry Berberoff, que postula o mantemento da xurisprudencia anterior, e outro concorrente, de Nicolás Maurandi, que considera que a sentenza debeu incidir na existencia de dous impostos no de actos xurídicos, e no principio de capacidade económica previsto no artigo 31 da Constitución.

A banca acusa o novo bofetón e quéixase de inseguridade xurídica

As tres patronais bancarias (AEB, CECA e UNACC) encaixaron o bofetón cunha nota na que insisten en que sempre cumpriron a normativa tributaria en vigor, que non percibiron cantidade algunha dos seus clientes polo imposto en cuestión e que cumprirán co novo criterio do Supremo. Iso si, reclaman aos poderes públicos «maior seguridade xurídica e unhas regras claras e predicibles para o mercado hipotecario». No aire flota a pantasma de préstamos futuros máis caros.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
9 votos
Comentarios

Hipotecados galegos poderán recuperar 2.200 euros de media polo imposto que pagaron